Στη Βουλή το αρδευτικό ζήτημα του Καραβά!

17/09/2016

Στη Βουλή των Ελλήνων έθεσε τον περασμένο Μάιο το θέμα του «Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης Καραβά» ο Βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Ο Λακωνας Βουλευτής κατέθεσε στις 26-5-2016 ως αναφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την ανοικτή επιστολή του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά  Νίκου Καρμοίρη, στην οποία, μεταξύ άλλων, γινόταν λόγος για τη σπουδαιότητα του έργου για την γεωργική ανάπτυξη της περιοχής.

Στις 17 Ιουνίου ο κ. Δαβάκης έλαβε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ/της Ανασυγκρότησης, την οποία και κοινοποίησε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καραβά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών στην απάντησή του επισύναψε έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Σπάρτης, όπου αναφέρονται τα κάτωθι:

“Σε απάντηση του αρ. 18478/30-5-2016 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με το ανωτέρω θέμα τα εξής: 

Με το αρ. πρωτ. 45272/30-10-2013 έγγραφο του Δήμου Σπάρτης υποβλήθηκε αίτηση με πλήρη φάκελο για ένταξη έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού κυκλώματος άρδευσης στον Καραβά» (2ος ειδικός προϋπολογισμός), προϋπολογισμού 600.000 € στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007- 2013» (ΠΑΑ 2007-2013). 

Η προταθείσα αυτή πράξη αποτελεί συνέχεια πράξης που υλοποιήθηκε από το Δήμο Μυστρά στα πλαίσια του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» με τίτλο:  «Κατασκευή Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης στον Καραβά» (Αριθμ. Πρωτ. 5499/10-07-2006 Απόφαση Ένταξης) και αποτελεί λειτουργικό έργο. 

Ο φάκελος αίτησης χρηματοδότησης επιστράφηκε στο Δήμο μας  με το αρ. πρωτ. 2117/7-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα: «Επιστροφή φακέλων έργων μη ενταγμένων στο ΠΑΑ 2007-2013)» (μαζί με άλλες 13 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έπειτα από σχετικές προσκλήσεις δικαιούχων) με την αιτιολόγηση ότι δεν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα καταστεί δυνατή, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από τον αρμόδιο ενδιάμεσο φορέα, η υποβολή των προτάσεων για ένταξη στο νέο Πρόγραμμα.   

Παρατίθενται αναλυτικότερα στοιχεία για το υπόψιν έργο:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (από τεχνικό δελτίο έργου): 

Προβλέπεται η κατασκευή του κλειστού κυκλώματος άρδευσης στον Καραβά  της Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης, (κλειστός αγωγός άρδευσης μήκους 3.229 μέτρων) κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σπάρτης – Καστόρι με αγωγούς  ΡΕ 10 atm, την τοποθέτηση υδροληψιών  και την κατασκευή φρεατίων κατά μήκος του αγωγού. Η απήχηση θα γίνει με άμμο, κατάλληλα προϊόντα και 3Α και αποκατάσταση της οδού όπου απαιτείται. Η τροφοδοσία του δικτύου θα γίνει από την υπάρχουσα δεξαμενή με φυσική ροή.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (από τεχνικό δελτίο): 

Η προταθείσα πράξη αποτελεί συνέχεια της πράξης που υλοποιήθηκε από το Δήμο Μυστρά στα πλαίσια του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» με τίτλο: «Κατασκευή Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης στον Καραβά» (Αριθμ. Πρωτ. 5499/10-07-2006 Απόφαση Ένταξης) και αποτελεί λειτουργικό έργο. 

Η υλοποίηση της πράξης στοχεύει στην ικανοποίηση των συνολικών αναγκών νερού της άμεσα αρδευόμενης έκτασης και  κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου και  τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού. 

Η ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας προϋποθέτει τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων. Το στόχο αυτό έχει το παρόν έργο, καθώς με το  κλειστό δίκτυο άρδευσης θα βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες άρδευσης και θα αυξηθεί η αγροτική παραγωγή. Έτσι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής καθώς βελτιώνεται το αγροτικό εισόδημα, ενώ ακόμα γίνεται καλλίτερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού του ποταμού, με την μείωση των απωλειών κατά τη μεταφορά του νερού. 

Ακόμη με την κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου θα υπάρξει βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος, καθώς ο Δήμος θα μπορέσει να εφαρμόσει τιμολογιακή πολιτική για το νερό, ενώ θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του υφιστάμενου αρδευτικού έργου. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (από τεχνικό δελτίο):

Η επέµβαση εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη καθώς αυτό εμφανίζει σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στην εμφάνιση σημαντικών απωλειών ύδατος λόγω της επιφανειακής απορροής και των φθορών που παρουσιάζονται, δεν μπορεί να γίνει ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, δημιουργούνται ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των επιφανειακών νερών (τόσο εντός του οικισµού όσο και από την άσκοπη κατάκλιση των καλλιεργούμενων εδαφών από το νερό που χάνεται ανεκμετάλλευτο ιδίως κατά το χειµώνα) και τέλος τα έξοδα συντήρησης του δικτύου είναι σηµαντικά. 

Το εκσυγχρονισμένο αρδευτικό δίκτυο θα μπορεί να εξασφαλίσει την άρδευση όλων των αγροκτημάτων που εξυπηρετούνται σήμερα µε τα επιφανειακά κανάλια χωρίς να αυξηθεί η αρδευόμενη έκταση, θα διαθέτει επαρκή πίεση και επί πλέον θα είναι εξοπλισμένο µε επαρκή υδραυλικά εξαρτήματα ώστε να παρέχεται λειτουργική ευελιξία καθώς και η δυνατότητα εύκολης συντήρησης σε περίπτωσης βλάβης µε απομόνωση μικρών τμημάτων του δικτύου. 

Επιπλέον µε τα στόμια υδροληψίας που προβλέπονται θα δίνεται πλέον η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων άρδευσης (στάγδην άρδευση) που είναι προσανατολισμένες στην μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων και την εξοικονόμηση του νερού. Ωφελούμενος πληθυσμός είναι  600 περίπου κάτοικοι της περιοχής αυτής”.

Στο έγγραφο, τέλος, του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται: «Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Έτσι αναμένονται αφενός η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την υλοποίηση του έργου κι αφετέρου η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής Σπάρτης σχετικά με την πρόθεσή της να διεκδικήσει εν νέου την περάτωση του «Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης Καραβά».

Οψόμεθα…

 


επιστροφή
επάνω